Alt Text!

PERSONVERNERKLÆRING

Vi setter pris på din interesse for selskapet vårt. Personvern er av særlig betydning for styret i MJSE. Bruk av nettsidene til MJSE er mulig uten angivelse av personopplysninger. Men hvis en registrert ønsker å bruke spesielle bedriftstjenester via nettstedet vårt, kan behandling av personopplysninger bli nødvendig. Hvis behandling av personopplysninger er nødvendig og det ikke er lovfestet grunnlag for slik behandling, innhenter vi vanligvis samtykke fra den registrerte. Behandlingen av personopplysninger, for eksempel navn, adresse, e-postadresse eller telefonnummer til en registrert, skal alltid være i tråd med den generelle personvernforordningen (GDPR), og i samsvar med de landsspesifikke personvernforskriftene som gjelder for MJSE. Ved hjelp av denne personvernerklæringen ønsker virksomheten vår å informere allmennheten om arten, omfanget og formålet med personopplysningene vi samler inn, bruker og behandler. Videre er de registrerte informert, ved hjelp av denne personvernerklæringen, om rettighetene de er berettiget til. Som behandlingsansvarlig har MJSE implementert en rekke tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre den mest fullstendige beskyttelsen av personopplysninger som behandles via dette nettstedet. Internettbaserte dataoverføringer kan imidlertid i prinsippet ha sikkerhetshull, så absolutt beskyttelse kan ikke garanteres. Derfor er det fritt frem for alle registrerte å overføre personopplysninger til oss på alternative måter, f.eks. via telefon.

 

1. DEFINISJONER AV BEGREPER

MJSEs personvernerklæring er basert på begreper brukt av EU-lovgiver i vedtakelsen av den generelle personvernforordningen (GDPR). Personvernerklæringen vår er ment å være lett leselig og forståelig for offentligheten samt for  kundene og forretningspartnerne våre. For å sikre dette vil vi først forklare terminologien som brukes.

Vi bruker blant annet følgende begreper i denne personvernerklæringen:

 

personalia

Personopplysninger betyr all informasjon knyttet til en identifisert eller identifiserbar fysisk person (heretter kalt en «registrert»). En identifiserbar fysisk person er en person som direkte eller indirekte kan identifiseres, særlig ved henvisning til en identifikator som et navn, et identifikasjonsnummer, stedsdata, en onlineidentifikator eller til én eller flere faktorer som er spesifikke for den fysiske personens fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sosiale identitet.

den registrerte

En registrert betyr enhver identifisert eller identifiserbar fysisk person hvis personopplysninger behandles av den behandlingsansvarlige.

behandling

Behandling er enhver operasjon eller et sett av operasjoner som utføres på personopplysninger, enten det er ved hjelp av automatiserte midler eller ikke, for eksempel innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller endring, gjenfinning, konsultasjon, bruk, justering eller kombinasjon, begrensning av behandling, sletting eller ødeleggelse.

begrensning av behandling

Begrensning av behandling betyr merking av lagrede personopplysninger med sikte på å begrense deres behandling i fremtiden.

behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, etat eller annet organ som alene eller i fellesskap med andre bestemmer formålene og virkemidlene for behandlingen av personopplysninger; der formålene og midlene for slik behandling bestemmes av unions- eller medlemslandets lovverk, kan kontrolløren eller de spesifikke kriteriene for dens nominasjon fastsettes av unions- eller medlemslandets lover og forskrifter.

databehandler

Databehandleren er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, etat eller annet organ som behandler personopplysninger på vegne av kontrolløren.

mottaker

Med mottaker menes en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighet, etat eller annet organ som personopplysningene utleveres til, uansett om det er en tredjepart eller ikke. Offentlige myndigheter som potensielt kan motta personopplysninger innenfor rammen av en bestemt undersøkelse i samsvar med medlemsstatenes lovgivning, skal imidlertid ikke anses som mottakere.

tredjepart

Med tredjepart menes en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighet, en annen etat eller et annet organ enn den registrerte, den behandlingsansvarlige, databehandleren og personer som under den behandlingsansvarliges eller databehandlerens direkte myndighet er autorisert til å behandle personopplysninger.

samtykke

Samtykke fra den registrerte betyr enhver fritt gitt, spesifikk, informert og utvetydig angivelse av den registrertes ønsker som han eller hun, ved en uttalelse eller ved en klar bekreftende handling, samtykker til i behandlingen av personopplysningene knyttet til ham eller henne.

2. NAVN OG ADRESSE TIL BEHANDLINGSANSVARLIG

Behandlingsansvarlig i henhold til den generelle databeskyttelsesforordningen, andre databeskyttelseslover som gjelder i Den europeiske unions medlemsstater og andre databeskyttelsesbestemmelser er:

Mast-Jägermeister SE

Jägermeisterstraße 7-15

38296 Wolfenbüttel

Deutschland

 

Tlf.: (0049) 05331810

E-post: info@jaegermeister.de

Nettsted: www.jagermeister.com

 

3. NAVN OG ADRESSE TIL PERSONVERNOMBUDET

Personvernombudet for den behandlingsansvarlige er:

 

Personvernombud Christian Bisler

Mast-Jägermeister SE

Jägermeisterstraße 7-15

38296 Wolfenbüttel

Deutschland

 

Telefon: +49 (0)5331 81266

E-post: christian.visler@jaegermeister.de

Nettsted: www.jagermeister.com

 

Enhver registrert kan kontakte personvernombudet vårt direkte med spørsmål og forslag når som helst.

 

4. INFORMASJONSKAPSLER

Nettsidene til MJSE bruker informasjonskapsler. Informasjonskapsler er tekstfiler som plasseres og lagres på et datasystem via en nettleser. Mange nettsteder og tjenester bruker informasjonskapsler. Mange informasjonskapsler inneholder en såkalt informasjonskapsel-ID. En informasjonskapsel-ID er en klar og unik identifikator for informasjonskapselen. Den består av en streng som gjør det mulig å tilordne nettsider og servere til deres spesifikke nettleser der informasjonskapselen ble lagret. Dette gjør det mulig for de besøkte nettstedene og serverne å skille en individuell nettleser fra andre nettlesere som inneholder andre informasjonskapsler. En bestemt nettleser kan gjenkjennes og identifiseres ved hjelp av den unike informasjonskapsel-ID-en.

 

Gjennom bruk av informasjonskapsler kan MJSE gi brukerne av dette nettstedet mer brukervennlige tjenester som ikke ville vært mulig uten informasjonskapselinnstillingen.

 

Ved hjelp av en informasjonskapsel kan informasjonen og tilbudene på nettstedet vårt optimaliseres med brukeren i tankene Informasjonskapsler tillater oss, som tidligere nevnt, å gjenkjenne brukerne av nettstedet vårt. Formålet med denne anerkjennelsen er å gjøre det enklere for brukerne å bruke nettstedet vårt. Nettsidebrukeren som bruker informasjonskapsler trenger f.eks. ikke å legge inn tilgangsdata hver gang nettsiden åpnes, fordi dette overtas av nettsiden, og informasjonskapselen lagres dermed på brukerens datasystem. Et annet eksempel er informasjonskapselen til en handlekurv i nettbutikken. Nettbutikken husker artiklene som en kunde har plassert i den virtuelle handlekurven via en informasjonskapsel.

 

Den registrerte kan når som helst hindre innstilling av informasjonskapsler gjennom nettstedet vårt ved hjelp av en tilsvarende innstilling av nettleseren som brukes, og kan dermed permanent nekte innstilling av informasjonskapsler. Videre kan allerede angitte informasjonskapsler slettes når som helst via en nettleser eller andre programvareprogrammer. Dette er mulig med alle populære nettlesere. Hvis den registrerte deaktiverer plasseringen av informasjonskapsler i nettleseren som brukes, vil ikke alle funksjonene på nettstedet være fullt brukbare under visse omstendigheter .

 

5. INNSAMLING AV GENERELLE DATA OG INFORMASJON

Nettstedet til MJSE samler inn en rekke generelle data og informasjon hver gang en registrert eller et automatisert system besøker nettstedet. Disse generelle dataene og informasjonen lagres i loggfilene på serveren. Følgende informasjon kan registreres: (1) nettlesertypene og versjonene som brukes; (2) operativsystemet som brukes av tilgangssystemet; (3) nettstedet hvorfra et tilgangssystem ankom nettstedet vårt (kjent som  «ververen»); (4) undersidene som besøkes på nettstedet vårt av et tilgangssystem; (5) dato og klokkeslett for tilgang til nettstedet; (6) en Internett-protokolladresse (IP-adresse); (7) Internett-leverandøren av tilgangssystemet; (8) andre lignende data og informasjon som kan brukes til å beskytte mot trusler i tilfelle angrep på IT-systemene våre.

 

Disse generelle dataene og informasjonen brukes ikke av MJSE til å trekke noen konklusjoner om den registrerte. Snarere brukes denne informasjonen (1) for å levere innholdet på nettstedet vårt riktig, (2) for å optimalisere innholdet på nettstedet vårt og annonseringen vår av det, (3) for å sikre den kontinuerlige funksjonelle kapasiteten til IT-systemene våre og teknologien for nettstedet vårt, og (4) for å gi påtalemyndighetene den informasjonen som er nødvendig for rettsforfølgelse i tilfelle et cyberangrep. Disse anonymt innsamlede dataene og informasjonen evalueres derfor statistisk av MJSE, for det første, og evalueres videre med det formål å forbedre databeskyttelsen og datasikkerheten i selskapet vårt for til syvende og sist å sikre det beste beskyttelsesnivået for personopplysningene vi behandler. De anonyme opplysningene fra serverloggfilene lagres adskilt fra alle personopplysninger gitt av en registrert.

 

6. OPPRETTELSE AV E-POSTKONTAKT

På grunn av juridiske forskrifter inneholder nettstedet til MJSE også informasjon som muliggjør rask elektronisk kontakt med selskapet vårt samt direkte kommunikasjon med oss, som også inkluderer en e-postadresse. Hvis en registrert kontakter den behandlingsansvarlige via e-post eller via et kontaktskjema, lagres personopplysningene som overføres av den registrerte automatisk. Slike personopplysninger som overføres på frivillig basis av en registrert som er underlagt den behandlingsansvarlige, lagres med henblikk på behandling eller kontakt med den registrerte. Det er ingen overføring av disse personopplysningene til tredjeparter.

 

7. REGISTRERING PÅ NETTSIDEN VÅR

På nettsiden til MJSE har den registrerte muligheten til å abonnere på nyhetsbrevet til virksomheten vår. Hvilke personopplysninger som overføres til den behandlingsansvarlige i løpet av denne prosessen bestemmes av den respektive inndatamasken som brukes til registreringen. Personopplysningene som den registrerte legger inn, samles inn og lagres utelukkende for intern bruk av den behandlingsansvarlige til egne formål. Den behandlingsansvarlige kan sørge for overføring av personopplysningene til en eller flere databehandlere, f.eks. en leverandør av pakketjenester, som på samme måte vil bruke personopplysningene utelukkende til den behandlingsansvarliges interne bruk.

 

Ved å registrere seg på den behandlingsansvarliges nettsted, vil IP-adressen som er tildelt av den registrertes Internett-leverandør (ISP), samt dato og klokkeslett for registrering, også bli lagret. Disse dataene lagres med tanke på at dette er den eneste måten å forhindre misbruk av tjenestene våre på. Om nødvendig gjør disse dataene det også mulig å løse brudd på opphavsretten og forbrytelser som har blitt begått. Det er derfor nødvendig å lagre disse opplysningene som en sikkerhet for den behandlingsansvarlige. Disse opplysningene vil aldri bli overført til tredjeparter med mindre det er en juridisk forpliktelse til å gjøre det, eller dersom slik overføring er tilknyttet en rettsforfølgelse.

 

Registreringen av den registrerte, med frivillig utlevering av personopplysninger, tjener til å tillate den behandlingsansvarlige å tilby den registrerte innhold eller tjenester som på grunn av sin art bare kan tilbys registrerte brukere. Registrerte personer kan når som helst få personopplysningene som ble oppgitt ved registreringen endret eller fullstendig slettet fra databasen til den behandlingsansvarlige.

 

Når som helst og på forespørsel vil den behandlingsansvarlige oppgi den registrerte informasjon om personopplysningene som er lagret i forhold til den registrerte. Videre vil den behandlingsansvarlige korrigere eller slette personopplysninger på forespørsel eller varsel fra den registrerte, forutsatt at dette ikke er utelukket av noen juridisk forpliktelse til å bevare dataene. Den registrerte er velkommen til å kontakte personvernombudet som er nevnt i denne personvernerklæringen, eller noen av den behandlingsansvarliges ansatte med hensyn til denne saken.

 

8. ABONNEMENT PÅ NYHETSBREVET VÅRT

Den registrerte har muligheten til å abonnere på et nyhetsbrev på den behandlingsansvarliges nettsted ved å oppgi personopplysninger. Hvilke personopplysninger som overføres til den behandlingsansvarlige i løpet av denne prosessen bestemmes av den respektive inndatamasken som brukes til registreringen. Personopplysningene som den registrerte legger inn, samles inn og lagres utelukkende for intern bruk av den behandlingsansvarlige til egne formål. Den behandlingsansvarlige gir opplysningene til en databehandler, som også vil bruke personopplysningene utelukkende til den behandlingsansvarliges interne bruk. Denne prosessoren er MailChimp, The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA. Den behandlingsansvarlige har inngått en databehandleravtale med databehandler. Formålet er den tekniske utsendelsen av nyhetsbrevet til abonnentlisten.

 

Ved å registrere seg på den behandlingsansvarliges nettsted, vil IP-adressen som er tildelt av den registrertes Internett-leverandør (ISP), samt dato og klokkeslett for registrering, også bli lagret. Disse dataene lagres med tanke på at dette er den eneste måten å forhindre misbruk av tjenestene våre på. Om nødvendig gjør disse dataene det også mulig å løse brudd på opphavsretten og forbrytelser som har blitt begått. Det er derfor nødvendig å lagre disse opplysningene som en sikkerhet for den behandlingsansvarlige. Disse opplysningene vil aldri bli overført til tredjeparter med mindre det er en juridisk forpliktelse til å gjøre det, eller dersom slik overføring er tilknyttet en rettsforfølgelse.

 

Registreringen av den registrerte, med frivillig utlevering av personopplysninger, tjener til å tillate den behandlingsansvarlige å tilby den registrerte innhold eller tjenester som på grunn av sin art bare kan tilbys registrerte brukere. Registrerte personer kan når som helst få personopplysningene som ble oppgitt ved registreringen endret eller fullstendig slettet fra databasen til den behandlingsansvarlige.

 

Når som helst og på forespørsel vil den behandlingsansvarlige oppgi den registrerte informasjon om personopplysningene som er lagret i forhold til den registrerte. Videre vil den behandlingsansvarlige korrigere eller slette personopplysninger på forespørsel eller varsel fra den registrerte, forutsatt at dette ikke er utelukket av noen juridisk forpliktelse til å bevare dataene. Den registrerte er velkommen til å kontakte personvernombudet som er nevnt i denne personvernerklæringen, eller noen av den behandlingsansvarliges ansatte med hensyn til denne saken.

 

9. SPORING AV NYHETSBREV

Nyhetsbrevene fra MJSE inneholder såkalte pikseltagger. En sporingspiksel er en minigrafikk innebygd i e-poster som sendes i HTML-format for å aktivere loggfilregistrering og -analyse. Dette muliggjør en statistisk analyse av suksessen eller fiaskoen til markedsføringskampanjer på nettet. Ved hjelp av den innebygde sporingspikselen, kan MJSE se om og når en e-post ble åpnet av en registrert og hvilke lenker i e-posten som ble klikket av den registrerte. Slike personopplysninger som samles inn gjennom sporingspikslene i nyhetsbrevene lagres og analyseres av den behandlingsansvarlige for å optimalisere forsendelsen av nyhetsbrevet, samt for å tilpasse innholdet i fremtidige nyhetsbrev enda bedre til den registrertes interesser. Disse personopplysningene vil ikke bli utlevert til tredjeparter. Registrerte personer har når som helst rett til å tilbakekalle samtykkeerklæringen for dette utstedt ved hjelp av dobbeltinnstillingsprosedyren. Etter en tilbakekalling av samtykke, vil disse personopplysningene bli slettet av den behandlingsansvarlige. MJSE anser automatisk avmelding fra mottak av nyhetsbrevet som en tilbakekalling.

 

10. RUTINEMESSIG SLETTING OG BLOKKERING AV PERSONOPPLYSNINGER

Den behandlingsansvarlige skal behandle og lagre personopplysningene til den registrerte bare i den perioden som er nødvendig for å oppnå formålet med lagring, eller så langt dette er gitt av EU-lovgiveren eller andre lovgivere i lover eller forskrifter som den behandlingsansvarlige er underlagt. Hvis lagringsformålet ikke er aktuelt, eller hvis en lagringsperiode fastsatt av EU-lovgiver eller en annen kompetent lovgiver utløper, blir personopplysningene rutinemessig blokkert eller slettet i samsvar med lovkrav. Den registrertes rettigheter.

 

DEN REGISTRERTES RETTIGHETER

Bekreftelsesrett

Hver registrert har rett, gitt av EU-lovgiver, til å innhente bekreftelse fra den behandlingsansvarlige om hvorvidt personopplysninger om ham eller henne blir behandlet. Hvis en registrert ønsker å utøve denne retten til bekreftelse, kan han eller hun når som helst kontakte vår databeskyttelsesansvarlige eller en annen ansatt hos den behandlingsansvarlige.

Innsynsrett

Hver registrert har retten (gitt av EU-lovgivningen) til å få informasjon fra den behandlingsansvarlige om hans eller hennes personopplysninger lagret og en kopi av denne informasjonen gratis når som helst. EU-lovgivningen har dessuten fastslått at den registrerte har rett til følgende informasjon:

formålene med behandlingen

kategoriene av personopplysninger som behandles

mottakerne eller kategoriene av mottakere som personopplysningene er gitt eller vil bli gitt til, særlig mottakere i tredjestater eller internasjonale organisasjoner

når det er mulig, det planlagte tidsrommet som personopplysningene skal lagres for, eller, dersom det ikke er mulig, kriteriene som er brukt for å fastsette dette tidsrommet

eksistensen av retten til korrigering eller sletting av personopplysninger om den registrerte eller til å begrense den behandlingsansvarliges behandling, eller rett til å motsette seg denne behandlingen

om det foreligger en rett til å klage til en tilsynsmyndighet

dersom personopplysningene ikke er innhentet fra den registrerte: alle tilgjengelige opplysninger om kilden til opplysningene

forekomsten av automatisert beslutningstaking, herunder profilering, nevnt i artikkel 22 nr. 1 og 4 i GDPR og, i det minste i disse tilfellene, meningsfylte opplysninger om logikken som er involvert, samt betydningen og de forventede konsekvensene av slik behandling for den registrerte Videre har den registrerte rett til å innhente opplysninger om hvorvidt personopplysninger overføres til en tredjestat eller til en internasjonal organisasjon. Dersom dette er tilfelle, har den registrerte retten til å bli informert om de nødvendige sikkerhetstiltakene knyttet til overføringen.

Rett til korrigering

Hver registrert har retten (gitt av EU-lovgivningen) til å få korrigert unøyaktige personopplysninger om ham eller henne via den behandlingsansvarlige uten unødig forsinkelse. Sett i sammenheng med formålet med behandlingen, har den registrerte krav på å å få ufullstendige personopplysninger fullstendiggjort, inkludert ved å gi en tilleggserklæring. Hvis en registrert ønsker å utøve denne retten til korrigering, kan han eller hun når som helst kontakte personvernombudet vårt eller en annen ansatt hos den behandlingsansvarlige.

Rett til sletting (retten til å bli glemt)

Hver registrert har retten (gitt av EU-lovgivningen) til å få fra slettet personopplysninger om ham eller henne uten unødig forsinkelse via den behandlingsansvarlige, og den behandlingsansvarlige har plikten til å slette personopplysningene uten unødig forsinkelse der en av følgende grunner gjelder, så lenge behandlingen ikke er nødvendig:

Personopplysningene er ikke lenger nødvendige i forhold til formålene de ble samlet inn eller på annen måte behandlet for.

Den registrerte trekker tilbake samtykket som behandlingen er basert på i henhold til punkt (a), artikkel 6(1) i GDPR, eller punkt (a), artikkel 9(2) i GDPR, og der det ikke foreligger noe annet juridisk grunnlag for behandlingen.

Den registrerte har innvendinger mot behandlingen i henhold til artikkel 21(1) i GDPR, og det er ingen overordnede legitime grunner for behandlingen, eller den registrerte har innvendinger mot behandlingen i henhold til artikkel 21(2) i GDPR.

Personopplysningene er behandlet ulovlig.

Personopplysningene må slettes for å oppfylle en rettslig forpliktelse i unionens eller medlemsstatenes lovgivning som den behandlingsansvarlige er underlagt.

Personopplysningene er samlet inn i forbindelse med tilbudet av informasjonssamfunnstjenester nevnt i artikkel 8(1) i GDPR. Hvis en av de ovennevnte grunnene gjelder, og en registrert ønsker å be om sletting av personopplysninger lagret av MJSE, kan han eller hun når som helst kontakte personvernombudet vårt eller en annen ansatt hos den behandlingsansvarlige. Personvernombudet i MJSE eller en annen ansatt skal umiddelbart sørge for at slettingsforespørselen blir etterkommet øyeblikkelig. Dersom den behandlingsansvarlige har offentliggjort personopplysninger og i henhold til artikkel 17(1) er forpliktet til å slette personopplysningene, skal den behandlingsansvarlige, idet det tas hensyn til tilgjengelig teknologi og kostnadene ved gjennomføringen, treffe rimelige tiltak, herunder tekniske tiltak, for å underrette andre behandlingsansvarlige som behandler personopplysningene, om at den registrerte har anmodet om sletting fra slike behandlingsansvarliges side av eventuelle koblinger til eller kopiering eller replikering av disse personopplysningene, i den grad behandling ikke er nødvendig. Personvernombudet i MJSE eller en annen ansatt vil sørge for nødvendige tiltak i den enkelte saken.

Rett til begrensning av behandling

Hver registrert har rett (gitt av EU-lovgivningen) til å innhente fra den behandlingsansvarlige begrensning av behandling der ett av følgende gjelder:

Nøyaktigheten av personopplysningene bestrides av den registrerte, i en periode som gjør det mulig for den behandlingsansvarlige å verifisere nøyaktigheten av personopplysningene.

Behandlingen er ulovlig og den registrerte motsetter seg sletting av personopplysningene og ber om begrensning av bruken av personopplysningene i stedet.

Den behandlingsansvarlige trenger ikke lenger personopplysningene til behandlingsformål, men de kreves av den registrerte for etablering, utøvelse eller forsvar av juridiske krav.

Den registrerte har motsatt seg behandling i henhold til artikkel 21(1) i GDPR, og det er ennå ikke bekreftet om de legitime grunnene til den behandlingsansvarlige overstyrer de til den registrerte. Hvis en av de ovennevnte grunnene gjelder, og en registrert ønsker å be om sletting av personopplysninger lagret av MJSE, kan han eller hun når som helst kontakte personvernombudet vårt eller en annen ansatt hos den behandlingsansvarlige. Personvernombudet i MJSE vil sørge for begrensning av behandlingen.

Retten til dataportabilitet

Hver registrert har rett, gitt av EU-lovgiver, til å motta personopplysningene om ham eller henne, som ble gitt til en behandlingsansvarlig, i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format. Han eller hun har dessuten retten til å overføre disse opplysningene til en annen behandlingsansvarlig uten hindring fra den behandlingsansvarlige som personopplysningene er gitt til, dersom behandlingen er basert på samtykke i henhold til punkt (a), artikkel 6(1) i GDPR, eller punkt (a), artikkel 9(2) i GDPR, eller på en kontrakt i henhold til  punkt (b), artikkel 6(1) i GDPR, og behandlingen utføres med automatiske midler, forutsatt at behandlingen ikke er nødvendig for å utføre en oppgave som er i allmennhetens interesse eller som utøves av offentlig myndighet som er tillagt den behandlingsansvarlige. Den registrerte har videre rett til, når han eller hun utøver dataportabilitetsretten sin i henhold til artikkel 20(1) i GDPR, å få personopplysningene overført direkte fra en behandlingsansvarlig til en annen, der det er teknisk mulig og der dette ikke påvirker andres rettigheter og friheter negativt. Den registrerte kan når som helst kontakte personvernombudet utnevnt av MJSE eller en annen ansatt for å hevde retten til dataportabilitet.

Innsigelsesrett

Hver registrert har retten (gitt av EU-lovgivningen), av grunner som gjelder vedkommendes særlige situasjon, til enhver tid å motsette seg behandling av personopplysninger om vedkommende som er basert på punkt (e) eller (f), artikkel 6(1), herunder profilering basert på disse bestemmelsene. I tilfelle en slik innvending, vil MJSE ikke lenger behandle personopplysningene med mindre den behandlingsansvarlige viser overbevisende legitime grunner for behandlingen som overstyrer den registrertes interesser, rettigheter og friheter eller for etablering, utøvelse eller forsvar av juridiske krav. Der MJSE behandler personopplysninger for direkte markedsføringsformål, har den registrerte rett til når som helst å motsette seg behandlingen av personopplysninger om ham eller henne for slik markedsføring, som inkluderer profilering i den grad det er relatert til slik direkte markedsføring. Dersom den registrerte motsetter seg at MJSE utfører behandling for direkte markedsføringsformål, vil MJSE ikke lenger behandle personopplysningene for slike formål. Der personopplysninger behandles av MJSE for vitenskapelige eller historiske forskningsformål eller statistiske formål i henhold til artikkel 89(1) i GDPR, har den registrerte, av grunner knyttet til hans eller hennes spesielle situasjon, i tillegg retten til å motsette seg behandlingen av personopplysninger om ham eller henne, med mindre behandlingen er nødvendig for å utføre en oppgave utført av hensyn til allmenn interesse. Den registrerte kan kontakte personvernombudet i MJSE eller en annen ansatt direkte for å utøve retten til å protestere. I forbindelse med bruk av informasjonssamfunnstjenester, og uten hensyn til direktivet 2002/58/EF, er den registrerte dessuten berettiget til å utøve innsigelsesretten sin ved hjelp av automatiserte midler ved hjelp av tekniske spesifikasjoner.

Retten til å trekke tilbake samtykket i henhold til personvernlovgivningen

Hver registrert har retten (gitt av EU-lovgivningen) til å trekke tilbake samtykket til behandling av personopplysninger når som helst. Hvis den registrerte ønsker å hevde retten sin til å trekke tilbake samtykket sitt, kan han eller hun når som helst kontakte personvernombudet vårt eller en annen av den behandlingsansvarliges ansatte.

11. PERSONVERNBESTEMMELSER OM ANVENDELSE OG BRUK AV FACEBOOK

På denne nettsiden har den behandlingsansvarlige integrert komponenter av Facebook-foretaket. Facebook er et sosialt nettverk. Et sosialt nettverk er et sted for sosiale møter på Internett, et nettsamfunn, som vanligvis lar brukere kommunisere med hverandre og samhandle i et virtuelt rom. Et sosialt nettverk kan fungere som en plattform for utveksling av meninger og erfaringer, eller gjøre det mulig for Internett-fellesskapet å gi personlig eller forretningsrelatert informasjon. Facebook lar brukere av sosiale nettverk inkludere opprettelse av private profiler, opplasting av bilder og nettverk gjennom venneforespørsler. Operativselskapet til Facebook er Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Hvis en person bor utenfor USA eller Canada, er den behandlingsansvarlige Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland. Ved hvert besøk på en av de individuelle sidene på dette nettstedet som drives av den behandlingsansvarlige og som en Facebook-komponent (Facebook-tillegg) ble integrert i, blir nettleseren på informasjonsteknologisystemet til den registrerte automatisk bedt om å laste ned en visning av den tilsvarende Facebook-komponenten fra Facebook gjennom Facebook-komponenten. Du finner en oversikt over alle Facebook-tilleggene på https://developers.facebook.com/docs/plugins/. I løpet av denne tekniske prosedyren får Facebook kunnskap om hvilken spesifikk underside av nettstedet vårt som ble besøkt av den registrerte. Hvis den registrerte er logget inn samtidig på Facebook, registrerer Facebook hvilken spesifikk underside av nettstedet vårt som ble besøkt av den registrerte ved hvert besøk på nettstedet vårt av den registrerte og for hele varigheten av det respektive oppholdet på nettstedet vårt. Denne informasjonen samles inn gjennom Facebook-komponenten og er knyttet til den registrertes respektive Facebook-konto. Hvis den registrerte klikker på en av Facebook-knappene som er integrert på nettstedet vårt, for eksempel «Like»-knappen, eller hvis den registrerte sender inn en kommentar, samsvarer Facebook denne informasjonen med den registrertes personlige Facebook-brukerkonto og lagrer personopplysningene. Facebook mottar alltid, gjennom Facebook-komponenten, informasjon om et besøk på nettstedet vårt av den registrerte, når den registrerte er logget inn samtidig på Facebook under besøket på nettstedet vårt, uavhengig av om den registrerte klikker på Facebook-komponenten eller ikke. Hvis den registrerte ikke ønsker å overføre personopplysninger til Facebook, kan han eller hun forhindre slik overføring ved å logge ut av Facebook før han eller hun går inn på nettstedet vårt. Facebooks retningslinjer for personopplysninger, som er tilgjengelig på https://www.facebook.com/privacy, gir informasjon om innsamling, behandling og bruk av personopplysninger av Facebook. Innstillingsalternativene Facebook tilbyr for å beskytte personvernet til den registrerte er også forklart der. I tillegg finnes det forskjellige programmer som gjør det mulig å eliminere dataoverføring til Facebook, for eksempel Facebook Blocker fra Webgraph, som kan hentes fra http://WEBGRAPH.COM/RESOURCES/FACEBOOKBLOCKER/. Slike programmer kan brukes av den registrerte for å eliminere dataoverføring til Facebook.

 

12. PERSONVERNBESTEMMELSER OM ANVENDELSE OG BRUK AV GOOGLE ADSENSE

På dette nettstedet har den behandlingsansvarlige integrert Google AdSense. Google AdSense er en nettjeneste som tillater plassering av annonsering på tredjeparts nettsteder. Google AdSense er basert på en algoritme som velger annonser som vises på tredjeparts nettsteder for å samsvare med innholdet på det respektive tredjeparts nettstedet. Google AdSense tillater en interessebasert målretting av Internett-brukeren, som implementeres ved å generere individuelle brukerprofiler. Operativselskapet for Google AdSense-komponenten er Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. Formålet med Google AdSense-komponenten er å integrere annonser på nettstedet vårt. Google AdSense plasserer en informasjonskapsel i informasjonsteknologisystemet til den registrerte. Definisjonen av informasjonskapsler er forklart ovenfor. Med innstillingen av informasjonskapselen er Alphabet Inc. i stand til å analysere bruken av nettstedet vårt. Ved hvert besøk på en av de enkelte sidene på dette nettstedet som drives av den kontrollerende, og som en Google AdSense-komponent er integrert i, vil nettleseren på informasjonsteknologisystemet til den registrerte automatisk sende data gjennom Google AdSense-komponenten med henblikk på nettbasert annonsering og oppgjør av provisjoner til Alphabet Inc. I løpet av denne tekniske prosedyren får foretaket Alphabet Inc. kunnskap om personopplysninger, for eksempel IP-adressen til den registrerte, som tjener Alphabet Inc. til å forstå opprinnelsen til besøkende og klikk og deretter opprette provisjonsoppgjør, blant andre aktiviteter. Den registrerte kan, som nevnt ovenfor, forhindre innstillingen av informasjonskapsler gjennom nettstedet vårt når som helst ved hjelp av en tilsvarende justering av nettleseren som brukes, og dermed permanent nekte innstillingen av informasjonskapsler. En slik justering av nettleseren som brukes, vil også hindre Alphabet Inc. i å sette en informasjonskapsel på informasjonsteknologisystemet til den registrerte. I tillegg kan en informasjonskapsel som allerede er satt av Alphabet Inc. slettes når som helst via en nettleser eller andre programvareprogrammer. Google AdSense bruker også såkalte sporingspiksler. En sporingspiksel er en miniatyrgrafikk som er innebygd i nettsider for å muliggjøre en loggfilregistrering og en loggfilanalyse der en statistisk analyse kan utføres. Basert på de innebygde sporingspikslene, kan Alphabet Inc. avgjøre om og når et nettsted ble åpnet av en registrert, og hvilke koblinger som ble klikket på av den registrerte. Sporing av piksler tjener blant annet til å analysere strømmen av besøkende på et nettsted. Gjennom Google AdSense overføres personopplysninger og informasjon – som også inkluderer IP-adressen, og som er nødvendig for innsamling og regnskap for de viste annonsene - til Alphabet Inc. i USA. Disse personopplysningene vil bli lagret og behandlet i USA. Alphabet Inc. kan utlevere de innsamlede personopplysningene gjennom denne tekniske prosedyren til tredjeparter. Google AdSense forklares nærmere på følgende nettsted: https://www.google.com/adsense/.

 

13. PERSONVERNBESTEMMELSER OM ANVENDELSE OG BRUK AV GOOGLE ANALYTICS (MED ANONYMISERINGSFUNKSJON)

På dette nettstedet har den behandlingsansvarlige integrert komponenten i Google Analytics (med anonymiseringsfunksjonen). Google Analytics er en tjeneste for nettanalyse. Nettanalyse er innsamlingen og analysen av data om atferden til besøkende på nettsteder. En nettanalysetjeneste samler blant annet inn data om nettstedet en person har kommet fra (kjent som «henviseren»), hvilke undersider som ble besøkt, eller hvor ofte og hvor lenge en underside ble vist. Nettanalyse brukes hovedsakelig for optimalisering av et nettsted og for å gjennomføre en nytte-/kostnadsanalyse av annonsering på internett. Operatøren av Google Analytics-komponenten er Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. For nettanalyse gjennom Google Analytics bruker kontrolleren programmet «_gat. _anonymizeIp». Ved hjelp av denne applikasjonen forkortes IP-adressen til den registrertes Internett-tilkobling av Google, og anonymiseres når du får tilgang til nettstedene våre fra en medlemsstat i Den europeiske union eller en annen stat som er kontraherende stat i avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. Formålet med Google Analytics-komponenten er å analysere trafikken på nettstedet vårt. Google bruker de innsamlede dataene og informasjonen til å evaluere bruken av nettstedet vårt og til å levere nettbaserte rapporter som viser aktivitetene på nettstedene våre, samt tilby andre tjenester vedrørende bruken av nettstedet vårt for oss, blant andre aktiviteter. Google AdSense plasserer en informasjonskapsel i informasjonsteknologisystemet til den registrerte. Definisjonen av informasjonskapsler er forklart ovenfor. Med innstillingen av informasjonskapselen er Alphabet Inc. i stand til å analysere bruken av nettstedet vårt. Ved hvert besøk på en av enkeltsidene på dette nettstedet som drives av den behandlingsansvarlige, og som en Google AdSense-komponent er integrert i, vil nettleseren på informasjonsteknologisystemet til den registrerte automatisk sende data gjennom Google AdSense-komponenten med henblikk på nettbasert annonsering og oppgjør av provisjoner til Alphabet Inc. I løpet av denne tekniske prosedyren får foretaket Alphabet Inc. kunnskap om personopplysninger, for eksempel IP-adressen til den registrerte, som tjener Alphabet Inc. til å forstå opprinnelsen til besøkende og klikk og deretter opprette provisjonsoppgjør, blant andre aktiviteter. Informasjonskapselen brukes til å lagre personopplysninger, for eksempel tilgangstidspunkt, sted hvorfra tilgangen ble gjort, og hyppigheten av besøk på nettstedet vårt av den registrerte. Ved hvert besøk på nettstedet vårt vil slike personopplysninger, inkludert IP-adressen til Internett-tilgangen som brukes av den registrerte, bli overført til Google i USA. Disse personopplysningene vil bli lagret og behandlet i USA. Alphabet Inc. kan utlevere de innsamlede personopplysningene gjennom denne tekniske prosedyren til tredjeparter. Den registrerte kan, som nevnt ovenfor, forhindre innstillingen av informasjonskapsler gjennom nettstedet vårt når som helst ved hjelp av en tilsvarende justering av nettleseren som brukes, og dermed permanent nekte innstillingen av informasjonskapsler. En slik justering av nettleseren som brukes vil også hindre Alphabet Inc. i å sette en informasjonskapsel på informasjonsteknologisystemet til den registrerte. I tillegg kan en informasjonskapsel som allerede er satt av Google Analytics, slettes når som helst via en nettleser eller andre programvareprogrammer. I tillegg har den registrerte muligheten til å protestere mot en samling av data som genereres av Google Analytics, som er relatert til bruken av dette nettstedet, samt behandlingen av disse dataene av Google og muligheten til å utelukke slike. For å gjøre dette må den registrerte laste ned et nettlesertillegg under koblingen https://tools.google.com/dlpage/gaoptout og installere det. Denne nettlesertillegget bruker JavaScript til å fortelle Google Analytics at ingen data og informasjon om besøk på nettsteder kan overføres til Google Analytics. Installasjonen av nettlesertilleggene anses som en innvending av Google. Hvis informasjonsteknologisystemet til den registrerte senere blir slettet, formatert eller nylig installert, må den registrerte installere nettlesertilleggene på nytt for å deaktivere Google Analytics. Hvis nettlesertillegget ble avinstallert av den registrerte eller en annen person som kan tilskrives deres kompetanseområde – eller er deaktivert – er det mulig å utføre reinstallasjonen eller reaktiveringen av nettlesertilleggene. Du finner mer informasjon og gjeldende bestemmelser om personvern i Google på https://policies.google.com/ og på https://policies.google.com/terms. Google Analytics forklares nærmere på følgende nettside: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/.

 

14. PERSONVERNBESTEMMELSER OM ANVENDELSE OG BRUK AV GOOGLE REMARKETING

På dette nettstedet har den behandlingsansvarlige integrert Google Remarketing-tjenester. Google Remarketing er en funksjon i Google AdWords, som gjør det mulig for en virksomhet å vise annonsering til Internett-brukere som tidligere har besøkt virksomhetens nettsted. Integreringen av Google Remarketing gjør det derfor mulig for en virksomhet å lage brukerbasert annonsering, og viser dermed annonser som er relevante til Internett-brukerens interesser. Operativselskapet for Google Remarketing-tjenestene er Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. Formålet med Google Remarketing er å sette inn interesserelevant annonsering. Med Google Remarketing kan vi vise annonser på Google-nettverket eller på andre nettsteder som er koordinert etter de individuelle behovene og interessene til Internett-brukere. Google AdSense plasserer en informasjonskapsel i informasjonsteknologisystemet til den registrerte. Definisjonen av informasjonskapsler er forklart ovenfor. Med innstillingen av informasjonskapselen gjør Google det mulig å gjenkjenne den besøkende på nettstedet vårt hvis han eller hun senere besøker nettsider som også er medlem av Google-nettverket. Ved hvert besøk på en nettside der tjenesten er integrert av Google Remarketing, identifiserer den registrertes nettleser seg automatisk til Google. I løpet av denne tekniske prosedyren mottar Google personlig informasjon – for eksempel IP-adressen eller brukerens surfingatferd – som Google blant annet bruker til å sette inn interesserelevant annonsering. Informasjonskapselen brukes til å lagre personopplysninger, f.eks. nettsidene som den registrerte besøker. Ved ethvert besøk på nettstedet vårt vil slike personopplysninger, inkludert IP-adressen til Internett-tilgangen som brukes av den registrerte, bli overført til Google i USA. Disse personopplysningene vil bli lagret og behandlet i USA. Alphabet Inc. kan utlevere de innsamlede personopplysningene gjennom denne tekniske prosedyren til tredjeparter. Den registrerte kan, som nevnt ovenfor, forhindre innstillingen av informasjonskapsler gjennom nettstedet vårt når som helst ved hjelp av en tilsvarende justering av nettleseren som brukes, og dermed permanent nekte innstillingen av informasjonskapsler. En slik justering av nettleseren som brukes vil også hindre Alphabet Inc. i å sette en informasjonskapsel på informasjonsteknologisystemet til den registrerte. I tillegg kan en informasjonskapsel som allerede er satt av Google Analytics, slettes når som helst via en nettleser eller andre programvareprogrammer. I tillegg har den registrerte muligheten til å protestere mot den interessebaserte annonseringen fra Google. For å gjøre dette må den registrerte gå inn på https://adssettings.google.com/ og gjøre de ønskede justeringene av innstillingene i hver nettleser som brukes av den registrerte. Du finner mer informasjon og gjeldende bestemmelser om personvern i Google på https://policies.google.com/privacy.

 

15. PERSONVERNBESTEMMELSER OM ANVENDELSE OG BRUK AV GOOGLE ADWORDS

På dette nettstedet har den behandlingsansvarlige integrert Google AdSense. Google AdWords er en tjeneste for internett-annonsering som lar annonsøren plassere annonser i Googles søkemotorresultater og Google-nettverket. Google AdWords lar en annonsør forhåndsdefinere bestemte søkeord, slik at en annonse i Googles søkeresultater bare vises hvis brukeren bruker søkemotoren til å hente et søkeordrelevant søkeresultat. I Googles annonsenettverk distribueres annonsene på aktuelle nettsider ved hjelp av en automatisk algoritme, der det tas hensyn til tidligere definerte søkeord. Operativselskapet for Google Remarketing-tjenestene er Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. Hensikten med Google AdWords er å fremme nettstedet vårt ved å inkludere relevant annonsering på nettstedene til tredjeparter og i søkemotorresultatene til søkemotoren Google, og ved å sette inn annonsering fra tredjeparter på nettstedet vårt. Hvis en registrert når nettstedet vårt via en Google-annonse, lagres en konverteringskapsel på informasjonsteknologisystemet til den registrerte via Google. Definisjonen av informasjonskapsler er forklart ovenfor. Definisjonen av informasjonskapsler er forklart ovenfor. En konverteringskapsel mister gyldigheten sin etter 30 dager, og brukes ikke til å identifisere den registrerte. Hvis informasjonskapselen ikke er utløpt, brukes konverteringskapselen til å sjekke om visse undersider – for eksempel handlekurven fra et nettbutikksystem – ble åpnet på nettstedet vårt. Gjennom konverteringskapselen kan både Google og den behandlingsansvarlige forstå om en person som nådde en AdWords-annonse på nettstedet vårt genererte salg – det vil si utførte eller kansellerte et salg av varer. Dataene og informasjonen som samles inn gjennom bruk av konverteringskapselen, brukes av Google til å opprette besøksstatistikk for nettstedet vårt. Denne besøksstatistikken brukes til å bestemme det totale antallet brukere som har blitt vist gjennom AdWords-annonser, for å fastslå om enhver AdWords-annonse har lykkes eller mislykkes, og for å optimalisere AdWords-annonsene våre i fremtiden. Hverken selskapet vårt eller andre Google AdWords-annonsører mottar informasjon fra Google som kan identifisere den registrerte. Konverteringskapselen lagrer personlig informasjon, f.eks. nettsidene som den registrerte besøker. Ved ethvert besøk på nettstedet vårt vil slike personopplysninger, inkludert IP-adressen til Internett-tilgangen som brukes av den registrerte, bli overført til Google i USA. Disse personopplysningene vil bli lagret og behandlet i USA. Alphabet Inc. kan utlevere de innsamlede personopplysningene gjennom denne tekniske prosedyren til tredjeparter. Den registrerte kan, som nevnt ovenfor, forhindre innstillingen av informasjonskapsler gjennom nettstedet vårt når som helst ved hjelp av en tilsvarende justering av nettleseren som brukes, og dermed permanent nekte innstillingen av informasjonskapsler. En slik justering av nettleseren som brukes vil også hindre Alphabet Inc. i å sette en informasjonskapsel på informasjonsteknologisystemet til den registrerte. I tillegg kan en informasjonskapsel som allerede er satt av Google Analytics, slettes når som helst via en nettleser eller andre programvareprogrammer. I tillegg har den registrerte muligheten til å protestere mot den interessebaserte annonseringen fra Google. For å gjøre dette må den registrerte gå inn på https://adssettings.google.com/ og gjøre de ønskede justeringene av innstillingene i hver nettleser som brukes av den registrerte. Du finner mer informasjon og gjeldende bestemmelser om personvern i Google på https://policies.google.com/privacy.

 

16. PERSONVERNBESTEMMELSER OM ANVENDELSE OG BRUK AV YOUTUBE

På dette nettstedet har den behandlingsansvarlige integrert deler av YouTube. YouTube er en videoportal på nettet som gjør det mulig for videoutgivere å legge ut videoklipp og andre brukere gratis, og som også gir gratis visning, gjennomgang og kommentarer til dem. YouTube lar deg publisere alle slags videoer, slik at du kan få tilgang til både fullstendige filmer og TV-sendinger, samt musikkvideoer, trailere og videoer laget av brukere via Internett-portalen. Operativselskapet er YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC er et datterselskap av Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. Ved hvert besøk på en av de enkelte sidene på dette nettstedet som drives av den behandlingsansvarlige, og der en YouTube-komponent (YouTube-video) ble integrert, blir nettleseren på informasjonsteknologisystemet til den registrerte automatisk bedt om å laste ned en visning av den tilsvarende YouTube-komponenten. Du finner mer informasjon om YouTube på https://www.youtube.com/howyoutubeworks/. I løpet av denne tekniske prosedyren får Facebook kunnskap om hvilken spesifikk underside av nettstedet vårt som ble besøkt av den registrerte. Hvis den registrerte er logget inn samtidig på YouTube, oppdager YouTube ved ethvert besøk på nettstedet vårt av den registrerte – og for hele varigheten av oppholdet på nettstedet vårt – hvilken bestemt underside av nettstedet vårt som ble besøkt av den registrerte. Denne informasjonen samles inn av YouTube og Google, og er knyttet til den registrertes YouTube-konto. YouTube og Google mottar informasjon gjennom YouTube-komponenten om at den registrerte har besøkt nettstedet vårt, hvis den registrerte på tidspunktet for besøket på nettstedet vårt er logget inn på YouTube. Dette skjer uavhengig av om personen klikker på en YouTube-video eller ikke. Hvis den registrerte ikke ønsker å overføre personopplysninger til YouTube, kan han eller hun forhindre slik overføring ved å logge ut av Facebook før han eller hun går inn på nettstedet vårt. YouTubes personvernerklæring, som er tilgjengelige på https://policies.google.com/privacy, gir informasjon om innsamling, behandling og bruk av personopplysninger fra YouTube og Google.

 

17. RETTSLIG GRUNNLAG FOR BEHANDLINGEN

Art. 6(1)(a) i GDPR fungerer som rettslig grunnlag for behandlingsoperasjoner der vi innhenter samtykke til et bestemt behandlingsformål. Hvis behandlingen av personopplysninger er nødvendig for utførelsen av en kontrakt som den registrerte er part i – som for eksempel når behandlingsoperasjoner er nødvendige for levering av varer eller for å levere noen annen tjeneste – er behandlingen basert på artikkel 6(1)(b) i GDPR. Det samme gjelder for slike behandlingsoperasjoner som er nødvendige for å utføre tiltak før kontraktsinngåelse, for eksempel ved henvendelser om produktene eller tjenestene våre. Hvis selskapet vårt er underlagt en juridisk forpliktelse som krever behandling av personopplysninger, for eksempel for oppfyllelse av skatteforpliktelser, vil behandlingen være basert på Art. 6(1)(c) i GDPR. I sjeldne tilfeller kan behandlingen av personopplysninger være nødvendig for å beskytte de vitale interessene til den registrerte eller til en annen fysisk person. Dette vil eksempelvis være tilfelle dersom en besøkende ble skadet i selskapet vårt, og hans navn, alder, helseforsikringsdata eller annen viktig informasjon må gis videre til en lege, sykehus eller annen tredjepart. I så fall vil behandlingen være basert på Art. 6(1)(d) i GDPR. Til slutt kan behandlingsoperasjoner baseres på artikkel 6(1)(f) i GDPR. Dette rettslige grunnlaget brukes til behandlingsoperasjoner som ikke er dekket av noen av de rettslige grunnlagene angitt ovenfor, hvis behandling er nødvendig for formålene til de legitime interessene som følges av selskapet vårt eller av en tredjepart, unntatt der slike interesser overstyres av interessene eller grunnleggende rettigheter og friheter til den registrerte som krever beskyttelse av personopplysninger. Slike behandlingsoperasjoner er særlig tillatt fordi de er blitt nevnt spesifikt av EUs lovgivning. Hvis det blir funnet at en legitim interesse kan antas dersom den registrerte er kunde hos den behandlingsansvarlige (betraktning 47 setning 2 i GDPR).

 

18. LEGITIME INTERESSER I BEHANDLINGEN SOM FØRES AV DEN BEHANDLINGSANSVARLIGE ELLER AV EN TREDJEPART

Der behandlingen av personopplysninger er basert på artikkel 6(1)(f) i GDPR, er den legitime interessen vår å utføre virksomheten vår til det beste for alle våre ansatte og aksjonærer.

 

19. PERIODEN SOM PERSONOPPLYSNINGENE VIL BLI LAGRET FOR

Kriteriene som brukes til å bestemme lagringsperioden for personopplysninger, er den respektive lovbestemte lagringsperioden. Etter utløpet av denne perioden slettes de tilsvarende opplysningene rutinemessig, så lenge det ikke lenger er nødvendig for å oppfylle kontrakten eller innlede en kontrakt.

 

20. LEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER SOM LOVBESTEMT ELLER KONTRAKTSMESSIG KRAV; NØDVENDIGE KRAV FOR Å INNGÅ EN KONTRAKT; FORPLIKTELSE FOR DEN REGISTRERTE TIL Å OPPGI PERSONOPPLYSNINGENE; MULIGE KONSEKVENSER AV UNNLATELSE AV Å OPPGI SLIKE OPPLYSNINGER

Vi informerer deg om at levering av personopplysninger delvis er lovpålagt (f.eks. skatteregler) eller også kan følge av kontraktsbestemmelser (f.eks. informasjon om kontraktspartneren). Det kan noen ganger være nødvendig for den registrerte å gi oss personopplysninger som deretter må behandles av oss for inngåelse av en kontrakt. Den registrerte er for eksempel forpliktet til å gi oss personopplysninger når selskapet vårt signerer en kontrakt med ham eller henne. Unnlatelse av å oppgi personopplysninger vil føre til at kontrakten med den registrerte ikke vil kunne inngås. Før personopplysninger oppgis av den registrerte, må den registrerte kontakte personvernombudet vårt. Personvernombudet vårt avklarer for den registrerte om levering av personopplysningene er påkrevd ved lov eller kontrakt eller er nødvendig for inngåelsen av kontrakten, om det er en forpliktelse til å gi personopplysningene og konsekvensene av manglende levering av personopplysningene.

 

21. AUTOMATISERT BESLUTNINGSPROSESS

Som et selskap som er ansvaret sitt bevisst, bruker vi ikke automatisert beslutningstaking eller profilering.